Rechtsgebieden

De belangrijkste rechtsgebieden in Nederland zijn privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht. Met wat voor soort recht u te maken hebt, hangt af van het soort conflict. Ik bied juridische dienstverlening aan op het gebied van privaatrecht. Andere termen voor privaatrecht zijn het burgerlijk recht of civiel recht.

Het burgerlijk recht beschrijft de verhoudingen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Het recht bevat regels over veel verschillende onderwerpen. Te denken valt aan aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, consumentenrecht, huurrecht, jeugdrecht en verbintenissenrecht. U kunt zich ook tot mij wenden voor juridisch advies betreft andere onderwerpen binnen het privaatrecht. Zo maak ik ook bezwaarschriften tegen verkeersboetes en tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting van gemeentes.

Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht kan omschreven worden als een verplichting van een persoon – de schuldenaar – om een prestatie te verrichten. Dit vertaalt zich meestal in het moeten betalen van schadevergoeding. Het wettelijk uitgangspunt is in beginsel dat een ieder zijn eigen schade draagt. Het gaat er binnen het aansprakelijkheidsrecht om of er een verbintenis is tot schadevergoeding. De belangrijkste twee vormen van aansprakelijkheid zijn contractuele en wettelijke aansprakelijkheid.

Contractuele aansprakelijkheid ziet op een situatie waarin de wederpartij zijn afspraken niet na komt en de ander daardoor schade lijdt. Bij deze vorm van aansprakelijkheid kan men denken aan het niet nakomen van een koopovereenkomst of arbeidsovereenkomst.

Wettelijke aansprakelijkheid gaat om onrechtmatige daad, wanprestatie, ongerechtvaardigde verrijking en redelijkheid en billijkheid. Aansprakelijkheid volgt hierbij niet uit een overeenkomst. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het kapotmaken van een autoruit tijdens voetbal of een mobiele telefoon van een ander stuk gooien tijdens een ruzie.

Of er in een geval een rechtsgrond bestaat om de wederpartij aansprakelijk te stellen, hangt af van de omstandigheden per geval. Wanneer vaststaat dat de wederpartij aansprakelijk kan worden gesteld, dan kan gekeken worden naar het vaststellen van schadevergoeding. Daarbij dient in acht te worden genomen dat het primair doel van aansprakelijkheid herstel of compensatie is van de daadwerkelijk geleden schade. Indien u besluit om juridische stappen te nemen, zal ik u uitleggen wat de kansen en risico’s zijn en uw situatie zo goed mogelijk belichten.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werknemer en de werkgever. Eenieder die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, heeft te maken met het arbeidsrecht. Dat geldt ook indien u een uitzendovereenkomst heeft. Wist u dat u recht heeft op een contract van het gemiddelde aantal uren dat u de afgelopen drie maanden heeft gewerkt? Dus stel u heeft een 0-uren contract, maar in feiten werkt u 24-uren de afgelopen drie maanden: dan heeft u recht op een 24-uren contract. Het kan zijn dat het aan de aandacht van uw werkgever is ontsnapt. In zo een situatie is het een idee om de werkgever aan te schrijven, daar help ik u graag bij.

Ook kan het voorkomen dat u zich dreigt te bevinden in een arbeidsconflict. Bijvoorbeeld omdat u zonder gegronde reden geen vakantiedagen mag opnemen of u dreigt door collega’s zomaar te worden weggepest. In dat geval raad ik u aan zo snel mogelijk contact met mij op te nemen voor vrijblijvend juridisch advies.

Consumentenrecht

Onder het Nederlands recht geniet iedereen als consument veel rechten. Velen zijn echter niet op de hoogte van wat dit nou daadwerkelijk voor hen betekent. Zo heeft u als consument na aankoop recht op een deugdelijk product. Blijkt na uw aankoop dat hiervan geen sprake is, dan is er sprake van wanprestatie. In dat geval kunt u van de verkoper eisen dat hij hetgene ontbreekt aan het product alsnog levert, het product herstelt of vervangt.

Als u hierop een beroep wilt doen, dient u de verkoper eerst aan te schrijven en hem daarna in gebreke te stellen. Wanneer de verkoper geen stappen wilt ondernemen, dan kan de koopovereenkomst ontbonden worden en eventueel schadevergoeding geëist worden. Denkt u hierbij ook aan het verhalen van u recht buiten de garantietermijn op uw aankoopbewijs. Vaak is het onzin wanneer de verkoper u erop wijst dat u geen garantie heeft bijgekocht en u daarom niet kan helpen. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag u namelijk uitgaan van normaal gebruik en ook een bepaalde levensduur van het aangekochte product.

Ik help u als consument graag om uw rechten te verhalen bij de verkoper. Neemt u daarom geheel vrijblijvend contact met mij op.

Huurrecht

Een huurovereenkomst komt in allerlei vormen voor en kan betrekking hebben op een roerende zaak, zoals een voertuig, vaartuig, machine of kleding. Ook kan een huurovereenkomst betrekking hebben op een onroerende zaak, zoals een woonruimte, bedrijfsruimte, vakantiewoning of garage. Tevens is het mogelijk om een gedeelte van een zaak te huren zoals een kamer in een woning.

Huurt u een van de bovenstaande roerende of onroerende zaken, dan hebt u te maken met huurrecht. Zowel huurder als verhuurder dienen zich te houden aan bepaalde verplichtingen. Indien een van de partijen zich niet aan de regels houdt, dan kan er een conflict ontstaan. Bijvoorbeeld omdat er een huurachterstand is ontstaan, de verhuurder een ontbinding van de huurovereenkomst vordert of de borg onterecht wordt achtergehouden.

Hebt u een conflict met de verhuurder? Neemt u dan vrijblijvend contact met mij op voor juridische bijstand.

Verbintenissenrecht

Zowel bedrijven als particulieren hebben dagelijks veelal te maken met contracten en daarmee het contractenrecht. Een andere term hiervoor is het verbintenissenrecht. Deze verbintenissen kunnen zowel mondeling als schriftelijk zijn overeengekomen. Het komt weleens voor dat de inhoud van het contract onduidelijk en/of niet nauwkeurig genoeg is. Een gevolg hiervan is dat afspraken niet of onvolledig worden nagekomen. Er kan discussie ontstaan over bijvoorbeeld de duur van een overeenkomst of de geldigheid van de algemene voorwaarden. Ook is het in sommige situaties mogelijk om nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Uw rechten en plichten kan ik u in begrijpbare taal uitleggen, zodat u weet waar u aan toe bent en wat de mogelijke juridische stappen kunnen zijn. Neemt u daarom geheel vrijblijvend contact op.

Meer weten?

Neem contact op!