Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Eenmanszaak: Meester Buzhu, gevestigd te Utrecht, die uit een natuurlijk persoon bestaat.

1.2 Client: de contractspartij van de eenmanszaak Meester Buzhu

1.3 Honorarium: de financiële vergoeding die de eenmanszaak voor uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen en die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

1.4 Verschotten: de kosten die de eenmanszaak Meester Buzhu in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die aan Meester Buzhu worden gegeven, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Deze Algemene voorwaarden zijn voorts op alle werkzaamheden van toepassing die uit de overeenkomst van opdracht voortvloeien en/of daarmee verband houden.

Artikel 3 Overeenkomst van opdracht

3.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat eenmanszaak Meester Buzhu (hierna kantoor) de opdracht heeft aanvaard.

3.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door het kantoor. Dit houdt in dat cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren of zo nodig door derden in opdracht. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever (hierna cliënt).

3.3 Derden kunnen aan de opdracht geen rechten ontlenen. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 Tarieven

4.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst, is cliënt het honorarium verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen zoals in het geval van een zaak op grond van ‘no cure no pay’.

4.2 Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt, voorafgaand aan haar dienstverlening, de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een einddeclaratie.

Artikel 5 Betaling en Verzuim

5.1 Betaling van juridisch bijstand door het kantoor dient te geschieden binnen vijf werkdagen na factuurdatum.

5.2 Uitsluitend betaling op één van de ten name van de eenmanszaak gestelde bank- en/of girorekening leidt tot kwijting van de cliënt. Indien betaling binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn uitblijft, dan is cliënt van rechtswege in verzuim.

5.3 Bij een niet tijdige betaling door cliënt is het kantoor gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of te beëindigen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van kantoor jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald.

6.2 Bij het inschakelen van derden door het kantoor, zoals deurwaarders, accountants of andere dienstverleners, zal het kantoor steeds de zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden, kan het kantoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7 Archivering

Na beëindiging van het door de eenmanszaak uitgevoerde opdracht, zal het dossier van de cliënt gedurende een termijn van vijf jaar worden bewaard. Na deze periode zal het dossier, zonder nadere aankondiging, worden vernietigd.

Artikel 8 Geschillen

8.1 De rechtsverhouding tussen het kantoor en de cliënt is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij schriftelijk een andere wijze van geschillenbeslechting is overeengekomen.

8.2 Indien de cliënt een klacht heeft over de werkwijze van het kantoor bijvoorbeeld over de kwaliteit of declaraties, dan kunt u deze schriftelijk indienen bij mij.